Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Báo Tuyên Giáo: Vĩnh Phúc bám sát nội dung Nghị quyết 37 về công tác lý luận và Chỉ thị 05

Đây là đánh giá của Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương khi tiến hành khảo sát tại tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận, định hướng nghiên cứu đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết số 37) và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuyên Giáo, nguồn bài: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/vinh-phuc-bam-sat-noi-dung-nghi-quyet-37-ve-cong-tac-ly-luan-va-chi-thi-05-123597

Triển khai Nghị quyết số 37, Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch số 120-KH/TU ngày 2/6/2015 về quán triệt và thực hiện Nghị quyết. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đều xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai và năm 2019 tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện.

5 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc nghiệm thu 376 đề tài, trong đó 109 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Trường Chính trị tỉnh triển khai 3 đề tài cấp tỉnh, 50 đề tài cấp trường.

Về công tác giáo dục lý luận chính trị, hầu hết giảng viên đã ứng dụng công nghệ thông tin, soạn giáo án điện tử. Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị được kiện toàn, cơ bản đảm bảo về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, 100% giảng viên đạt chuẩn trở lên. Từ 2014 đến tháng 6/2019, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn của tỉnh với gần 120 học viên. Trường Chính trị tỉnh mở được 275 lớp đào tạo, bồi dưỡng 28.429 học viên. Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Ban Tuyên giáo cấp huyện mở 1.037 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 110.123 lượt cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, theo tổng kết, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa được quan tâm thường xuyên. Chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ở cấp huyện và cơ sở còn hạn chế. Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết còn chung chung, chưa bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Lê Thị Điều phát biểu

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã đánh giá, tỉnh ủy Vĩnh Phúc triển khai tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã biên soạn, in ấn hơn 5500 cuốn tài liệu học tập chuyên đề năm 2019 cấp phát cho các chi bộ. Đến nay, toàn tỉnh có hàng trăm mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác được quan tâm động viên, khích lệ. Đợt 1 (2016-2018) có hơn 500 tác phẩm, công trình của hơn 150 tập thể, cá nhân tham gia sáng tác, quảng bá.

Đánh giá cao Vĩnh Phúc đã bám sát nội dung Nghị quyết số 37 và Chỉ thị 05, xây dựng được kế hoạch triển khai cụ thể và thu được nhiều kết quả, Đoàn công tác đề nghị tiếp tục quan tâm tổng kết thực tiễn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh nhằm làm rõ thêm những vấn đề thực tiễn đặt ra, đóng góp vào xây dựng văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội 13 của Đảng. Cùng với đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần đặc biệt quan tâm đảm bảo các qui định về giảng dạy lý luận chính trị. Triển khai có hiệu quả việc phối hợp thực hiện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, tuyên truyền những thành tựu mọi mặt của Vĩnh Phúc, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Thành Lê

Tìm kiếm:✨

  • Lê Thị Điều, Đảng bộ, Đảng viên, Chỉ thị, Tư tưởng, Chi bộ, Lý luận, Vĩnh Phúc, Đạo đức, Lớp đào tạo, Làm theo, Cấp ủy, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Sơ kết, Hồ Chí Minh, Bám sát, Ban tuyên giáo trung ương, Đảng, Đảng ủy, Ban tuyên giáo